Informacija pirkėjui

Asmens duomenų tvarkymo politika

Asmens duomenų tvarkymo politika

“ORKLA CARE” UAB

 1. ESMINĖ INFORMACIJA

Duomenų valdytojas:

UAB ORKLA Care, juridinio asmens kodas: 301240827, adresas Trinapolio g. 9E, Vilnius, Lietuva (toliau – „ORKLA“)

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai:

 • Pirkėjo paskyros administravimas;
 • Elektroninės prekybos vykdymas (taikoma tik svetainei b2b.careshop.lt);
 • Tiesioginė rinkodara (siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, vykdyti rinkos tyrimus);
 • Užklausų administravimas.
 • Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus (slapukų pagalba);

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės: žinoti kokie duomenys apie jus yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui; prieštarauti duomenų tvarkymui; nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą; reikalauti sunaikinti duomenis; reikalauti apriboti jų tvarkymą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu ada@ada.lt.

Profiliavimas: Informuojame, kad vykdome profiliavimą pagal pirkėjo krepšelio dydį, produktų pasirinkimą, ir kitus pirkimo parametrus. Šis profiliavimas neturi jokios neigiamos įtakos Jums, kaip duomenų subjektui.

Daugiau informacijos rasite žemiau esančioje išsamioje Privatumo politikos versijoje.

Politikoje vartojamos sąvokos atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente („BDAR“), Asmens duomenų teisinės apsaugos („ADTAĮ“) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (toliau – ERĮ) vartojamas sąvokas.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.    Politikos tikslas – informuoti apie asmens duomenų tvarkymo procedūras, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, ir kitą svarbią su privatumu susijusią informaciją. ORKLA administruoja šias interneto svetaines: https://www.ORKLAcare.lt/https://www.careshop.lt/https://www.mollers.lt/https://www.nutriless.lt/https://maximsport.lt/https://www.litozin.lt/https://www.gerimax.lt/https://www.curamed.lt/https://www.perspirex.lt/https://www.livol.lt/

2.2.   Duomenys saugomi laikotarpius, nurodytus šioje Politikoje kiekvienam Asmens duomenų tipui.

2.3.    Jeigu Duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, Duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

2.4.    Sukaupti Duomenys saugomi (tvarkomi) vidiniame Duomenų valdytojo serveryje. Prieiga prie Duomenų suteikiama tik Atsakingiems darbuotojams ir duomenų tvarkytojams.

 

 1. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR SAUGOJIMO TERMINAI

3.1. Pirkėjo paskyros administravimas

Nepaisant to, kad mūsų b2b.careshop.lt svetainė yra skirta tik juridiniams asmenims, mes tvarkome kiekvieno juridinio asmens atstovo duomenis, kai jis užpildo registracijos formą, pateikia užsakymus, užklausas ar praneša apie nesklandumus. Pirkėjo paskyros administravimo (taikoma tik svetainei b2b.careshop.lt) tikslu, tvarkome Jūsų, kaip Jūsų atstovaujamo juridinio asmens atstovo, pateiktus kontaktinius ir identifikacinius duomenis siekdami sukurti Jums kanalą per kurį galite lengviau save identifikuoti kaskart apsipirkdami.

Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas palengvinti ir pagreitinti apsipirkimo procesą.

Šiuo tikslu tvarkomi duomenys bus saugomi iki paskyros panaikinimo dienos arba, jeigu paskyra yra neaktyvi daugiau kaip 1 metus, ji bus panaikinta savaime. Prieš ištrindami paskyrą, Jus informuosime.

3.2. Elekroninės prekybos vykdymas (taikoma tik svetainei b2b.careshop.lt)

Duomenų valdytojas teikia informaciją apie savo platinamus produktus interneto tinklalapyje, sudarydama galimybę  juos įsigyti nuotoliniu būdu, apsiperkant Duomenų valdytojo elektroninėje parduotuvėje. Šiems tikslams Duomenų valdytojas Tvarko asmens duomenis, be kita ko, susijusius su pirkinių krepšelio turiniu (įskaitant perkamos produkcijos rūšis, kiekius), mokėjimų statistika (įskaitant sumokėtas sumas), mokėjimų duomenimis (įskaitant Pirkėjų bankų sąskaitų numerius, bankų pavadinimus ir pan.), identifikacinius (vardas, pavardė), kontaktinius (telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas).  Pirkėjo - juridinio asmens atžvilgiu papildomai renkama tokia informacija: juridinio asmens pavadinimas, registracijos adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, elektroninis paštas, telefono numeris, atsakingo asmens vardas, pavardė.

Duomenų tvarkymo pagrindas: elektroninę prekybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas; sutarties su duomenų subjektu vykdymas. B2B atveju, duomenys tvarkomi vykdant teisėtą įmonės interesą – kontaktuoti su Pirkėju užsakymo įvykdymo klausimais ir tinkamai įvykdyti sutartį su klientu.

Duomenys tvarkomi elektroninės prekybos vykdymo tikslu saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio apsilankymo Duomenų valdytojo interneto svetainėje.

Klientų duomenys esantys Microsoft Dynamics Navision programoje saugomi 10 metų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.

3.3. Duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais

Duomenų valdytojas asmenų, davusių sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, atžvilgiu vykdo tiesioginę rinkodarą. Paprastai tokia veikla apsiriboja SMS ar naujienlaiškių siuntimu, kokybės apklausomis, rinkos tyrimams.

Duomenų tvarkymo pagrindas - Jūsų sutikimas, išreiškiamas pateikiant savo el. pašto adresą ir užsakant mūsų naujienlaiškį arba sutinkant su reklaminių slapukų naudojimu.

Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu Duomenų valdytojas tvarko tokias Duomenų grupes: el. pašto adresas arba telefonas.

Tiesioginės rinkodaros vykdymui, ORKLA taip pat naudoja profiliavimą, t.y. renka statistinę informaciją apie pirkinius, jų rūšis, kiekius, išleistas pinigų suma, ta kad galėtų pateikti tikslingesnius pasiūlymus ir nesiųstų nereikalingų ir neaktualių laiškų. Klientų, davusių sutikimą Asmens duomenys įvedami į ORKLA CRM duomenų bazę tam, kad būtų sukuriami individualūs profiliai, reikalingi specializuotai ir tiksliai tiesioginei rinkodarai.

Šis profiliavimas vykdomas remiantis teisėtu įmonės interesu – apriboti neaktualios informacijos teikimą.

Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu (įskaitant sukurtus profilius) saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo sutikimo davimo, nebent jis atšaukiamas anksčiau.

Tiesioginės rinkodaros Duomenis ORKLA taip pat panaudoja rinkos tyrimams, kurių metu tiria Klientų kaip vartotojų elgesį siekdama sukurti ar pritaikyti produktus ir rinkodarą siekdamas prisitaikyti prie vartotojų poreikių.

Rinkos tyrimų tikslais, be tiesioginei rinkodarai tvarkomų duomenų, Duomenų valdytojas taip pat tvarko arba atiduoda tvarkyti Duomenų tvarkytojui duomenis, gaunamus slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba, kurių naudojimas plačiau aprašytas svetainės slapukų politikoje.

3.4. Užklausų administravimas

Kai kuriose ORKLA Care administruojamose svetainėse galima pateikti užklausą Jums dominančiu klausimu. Tokiu atveju tvarkysime Jūsų elektroninio pašto ir užklausoje pateiktus asmens duomenis. Prašome pateikti tik tiek duomenų, kurie  yra tiesiogiai susiję su klausimu ir gali būti svarbūs atsakymui pateikti. KLAUSIMO PATEIKIMO VIETOJE DRAUDŽIAMA ĮVESTI BET KOKIUS SU JŪSŲ SVEIKATA SUSIJUSIUS DUOMENIS. 

Duomenų tvarkymo pagrindas: mūsų teisėtas interesas – teikti klientų kokybišką klientų aptarnavimą ir skubiai atsakyti į klausimus apie mūsų produkciją.

Užklausų duomenys bus saugomi 3 mėnesius po atsakymo pateikimo ir nebus perduodami jokiems kitiems gavėjams.

3.5. Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus (slapukų pagalba);

Siekdami pagerinti savo svetaines ir paslaugas renkame informaciją slapukų pagalba apie svetainių lankytojų elgesį. Išsamiau apie šį tikslą skaitykite 7 skyriuje „Slapukų politika“.

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

4.1. Duomenų subjektas BDAR ir ADTAĮ nustatyta tvarka gali įgyvendinti šias teises:

 • Teisė būti informuotam apie savo duomenų tvarkymą;
 • Teisė kreiptis Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją;
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis;
 • Teisė į duomenų patikslinimą;
 • Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą;
 • Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui, kai jis vykdomas teisėto intereso pagrindu;
 • Teisė prieštarauti  automatiniam sprendimų priėmimu ir profiliavimui.

4.2. Norėdami įgyvendinti šias teises, ar turėdami kitų su privatumu susijusių klausimų, kreipkitės į Duomenų apsaugos pareigūną šioje Privatumo politikoje nurodytais rekvizitais.

4.3.   Duomenų valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti leisti Duomenų subjektui įgyvendinti jo teises arba imti pagrįstą mokestį esant BDAR 12 straipsnio 5 d. (b) punkte numatytoms aplinkybėms.

 1. TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

ORKLA įgyvendina organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemones, kurios užtikrina tokį saugumo lygį, kuris atitinka Duomenų valdytojo valdomų duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką. Rizikos vertinimas atliekamas periodiškai ir atitinkamai reaguojama į naujas grėsmes. Visgi atminkite, kad joks veiksmas ar operacija interneto erdvėje nėra absoliučiai saugi, nepaisant priemonių, kurių imasi ORKLA. Todėl įtardami, kad svetainė veikia neįprastai, neveskite savo asmens duomenų (ypač finansinių).

 1. DUOMENŲ PERDAVIMAS

Duomenų valdytojas savo veikloje pasitelkia atsakingai parinktus duomenų tvarkytojus, svetainės priežiūros teikėją UAB E-labas, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėją UAB „Omnisend“, techninių sprendimų ir palaikymo įmonė NFQ Technologies. Duomenimis taip pat dalinasi su kitomis ORKLA grupės įmonėmis, kurių aktualų sąrašą galite rasti čia.

Svetainės, kurios turi Facebook įskiepį (ikonėlę) automatiškai perduoda duomenis Facebook Int.

Vykdant elektroninius atsiskaitymus, ORKLA perduoda duomenis mokėjimų įstaigoms.

Asmens duomenų tvarkymo politika

“ORKLA CARE” UAB

 1. ESMINĖ INFORMACIJA

Duomenų valdytojas:

UAB ORKLA Care, juridinio asmens kodas: 301240827, adresas Trinapolio g. 9E, Vilnius, Lietuva (toliau – „ORKLA“)

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai:

 • Pirkėjo paskyros administravimas;
 • Elektroninės prekybos vykdymas (taikoma tik svetainei b2b.careshop.lt);
 • Tiesioginė rinkodara (siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, vykdyti rinkos tyrimus);
 • Užklausų administravimas.
 • Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus (slapukų pagalba);

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės: žinoti kokie duomenys apie jus yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui; prieštarauti duomenų tvarkymui; nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą; reikalauti sunaikinti duomenis; reikalauti apriboti jų tvarkymą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu ada@ada.lt.

Profiliavimas: Informuojame, kad vykdome profiliavimą pagal pirkėjo krepšelio dydį, produktų pasirinkimą, ir kitus pirkimo parametrus. Šis profiliavimas neturi jokios neigiamos įtakos Jums, kaip duomenų subjektui.

Daugiau informacijos rasite žemiau esančioje išsamioje Privatumo politikos versijoje.

Politikoje vartojamos sąvokos atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente („BDAR“), Asmens duomenų teisinės apsaugos („ADTAĮ“) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (toliau – ERĮ) vartojamas sąvokas.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.    Politikos tikslas – informuoti apie asmens duomenų tvarkymo procedūras, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, ir kitą svarbią su privatumu susijusią informaciją. ORKLA administruoja šias interneto svetaines: https://www.ORKLAcare.lt/https://www.careshop.lt/https://www.mollers.lt/https://www.nutriless.lt/https://maximsport.lt/https://www.litozin.lt/https://www.gerimax.lt/https://www.curamed.lt/https://www.perspirex.lt/https://www.livol.lt/

2.2.   Duomenys saugomi laikotarpius, nurodytus šioje Politikoje kiekvienam Asmens duomenų tipui.

2.3.    Jeigu Duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, Duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

2.4.    Sukaupti Duomenys saugomi (tvarkomi) vidiniame Duomenų valdytojo serveryje. Prieiga prie Duomenų suteikiama tik Atsakingiems darbuotojams ir duomenų tvarkytojams.

 

 1. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR SAUGOJIMO TERMINAI

3.1. Pirkėjo paskyros administravimas

Nepaisant to, kad mūsų b2b.careshop.lt svetainė yra skirta tik juridiniams asmenims, mes tvarkome kiekvieno juridinio asmens atstovo duomenis, kai jis užpildo registracijos formą, pateikia užsakymus, užklausas ar praneša apie nesklandumus. Pirkėjo paskyros administravimo (taikoma tik svetainei b2b.careshop.lt) tikslu, tvarkome Jūsų, kaip Jūsų atstovaujamo juridinio asmens atstovo, pateiktus kontaktinius ir identifikacinius duomenis siekdami sukurti Jums kanalą per kurį galite lengviau save identifikuoti kaskart apsipirkdami.

Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas palengvinti ir pagreitinti apsipirkimo procesą.

Šiuo tikslu tvarkomi duomenys bus saugomi iki paskyros panaikinimo dienos arba, jeigu paskyra yra neaktyvi daugiau kaip 1 metus, ji bus panaikinta savaime. Prieš ištrindami paskyrą, Jus informuosime.

3.2. Elekroninės prekybos vykdymas (taikoma tik svetainei b2b.careshop.lt)

Duomenų valdytojas teikia informaciją apie savo platinamus produktus interneto tinklalapyje, sudarydama galimybę  juos įsigyti nuotoliniu būdu, apsiperkant Duomenų valdytojo elektroninėje parduotuvėje. Šiems tikslams Duomenų valdytojas Tvarko asmens duomenis, be kita ko, susijusius su pirkinių krepšelio turiniu (įskaitant perkamos produkcijos rūšis, kiekius), mokėjimų statistika (įskaitant sumokėtas sumas), mokėjimų duomenimis (įskaitant Pirkėjų bankų sąskaitų numerius, bankų pavadinimus ir pan.), identifikacinius (vardas, pavardė), kontaktinius (telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas).  Pirkėjo - juridinio asmens atžvilgiu papildomai renkama tokia informacija: juridinio asmens pavadinimas, registracijos adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, elektroninis paštas, telefono numeris, atsakingo asmens vardas, pavardė.

Duomenų tvarkymo pagrindas: elektroninę prekybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas; sutarties su duomenų subjektu vykdymas. B2B atveju, duomenys tvarkomi vykdant teisėtą įmonės interesą – kontaktuoti su Pirkėju užsakymo įvykdymo klausimais ir tinkamai įvykdyti sutartį su klientu.

Duomenys tvarkomi elektroninės prekybos vykdymo tikslu saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio apsilankymo Duomenų valdytojo interneto svetainėje.

Klientų duomenys esantys Microsoft Dynamics Navision programoje saugomi 10 metų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.

3.3. Duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais

Duomenų valdytojas asmenų, davusių sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, atžvilgiu vykdo tiesioginę rinkodarą. Paprastai tokia veikla apsiriboja SMS ar naujienlaiškių siuntimu, kokybės apklausomis, rinkos tyrimams.

Duomenų tvarkymo pagrindas - Jūsų sutikimas, išreiškiamas pateikiant savo el. pašto adresą ir užsakant mūsų naujienlaiškį arba sutinkant su reklaminių slapukų naudojimu.

Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu Duomenų valdytojas tvarko tokias Duomenų grupes: el. pašto adresas arba telefonas.

Tiesioginės rinkodaros vykdymui, ORKLA taip pat naudoja profiliavimą, t.y. renka statistinę informaciją apie pirkinius, jų rūšis, kiekius, išleistas pinigų suma, ta kad galėtų pateikti tikslingesnius pasiūlymus ir nesiųstų nereikalingų ir neaktualių laiškų. Klientų, davusių sutikimą Asmens duomenys įvedami į ORKLA CRM duomenų bazę tam, kad būtų sukuriami individualūs profiliai, reikalingi specializuotai ir tiksliai tiesioginei rinkodarai.

Šis profiliavimas vykdomas remiantis teisėtu įmonės interesu – apriboti neaktualios informacijos teikimą.

Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu (įskaitant sukurtus profilius) saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo sutikimo davimo, nebent jis atšaukiamas anksčiau.

Tiesioginės rinkodaros Duomenis ORKLA taip pat panaudoja rinkos tyrimams, kurių metu tiria Klientų kaip vartotojų elgesį siekdama sukurti ar pritaikyti produktus ir rinkodarą siekdamas prisitaikyti prie vartotojų poreikių.

Rinkos tyrimų tikslais, be tiesioginei rinkodarai tvarkomų duomenų, Duomenų valdytojas taip pat tvarko arba atiduoda tvarkyti Duomenų tvarkytojui duomenis, gaunamus slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba, kurių naudojimas plačiau aprašytas svetainės slapukų politikoje.

3.4. Užklausų administravimas

Kai kuriose ORKLA Care administruojamose svetainėse galima pateikti užklausą Jums dominančiu klausimu. Tokiu atveju tvarkysime Jūsų elektroninio pašto ir užklausoje pateiktus asmens duomenis. Prašome pateikti tik tiek duomenų, kurie  yra tiesiogiai susiję su klausimu ir gali būti svarbūs atsakymui pateikti. KLAUSIMO PATEIKIMO VIETOJE DRAUDŽIAMA ĮVESTI BET KOKIUS SU JŪSŲ SVEIKATA SUSIJUSIUS DUOMENIS. 

Duomenų tvarkymo pagrindas: mūsų teisėtas interesas – teikti klientų kokybišką klientų aptarnavimą ir skubiai atsakyti į klausimus apie mūsų produkciją.

Užklausų duomenys bus saugomi 3 mėnesius po atsakymo pateikimo ir nebus perduodami jokiems kitiems gavėjams.

3.5. Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus (slapukų pagalba);

Siekdami pagerinti savo svetaines ir paslaugas renkame informaciją slapukų pagalba apie svetainių lankytojų elgesį. Išsamiau apie šį tikslą skaitykite 7 skyriuje „Slapukų politika“.

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

4.1. Duomenų subjektas BDAR ir ADTAĮ nustatyta tvarka gali įgyvendinti šias teises:

 • Teisė būti informuotam apie savo duomenų tvarkymą;
 • Teisė kreiptis Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją;
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis;
 • Teisė į duomenų patikslinimą;
 • Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą;
 • Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui, kai jis vykdomas teisėto intereso pagrindu;
 • Teisė prieštarauti  automatiniam sprendimų priėmimu ir profiliavimui.

4.2. Norėdami įgyvendinti šias teises, ar turėdami kitų su privatumu susijusių klausimų, kreipkitės į Duomenų apsaugos pareigūną šioje Privatumo politikoje nurodytais rekvizitais.

4.3.   Duomenų valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti leisti Duomenų subjektui įgyvendinti jo teises arba imti pagrįstą mokestį esant BDAR 12 straipsnio 5 d. (b) punkte numatytoms aplinkybėms.

 1. TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

ORKLA įgyvendina organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemones, kurios užtikrina tokį saugumo lygį, kuris atitinka Duomenų valdytojo valdomų duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką. Rizikos vertinimas atliekamas periodiškai ir atitinkamai reaguojama į naujas grėsmes. Visgi atminkite, kad joks veiksmas ar operacija interneto erdvėje nėra absoliučiai saugi, nepaisant priemonių, kurių imasi ORKLA. Todėl įtardami, kad svetainė veikia neįprastai, neveskite savo asmens duomenų (ypač finansinių).

 1. DUOMENŲ PERDAVIMAS

Duomenų valdytojas savo veikloje pasitelkia atsakingai parinktus duomenų tvarkytojus, svetainės priežiūros teikėją UAB E-labas, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėją UAB „Omnisend“, techninių sprendimų ir palaikymo įmonė NFQ Technologies. Duomenimis taip pat dalinasi su kitomis ORKLA grupės įmonėmis, kurių aktualų sąrašą galite rasti čia.

Svetainės, kurios turi Facebook įskiepį (ikonėlę) automatiškai perduoda duomenis Facebook Int.

Vykdant elektroninius atsiskaitymus, ORKLA perduoda duomenis mokėjimų įstaigoms.