Prekių įsigijimas ir pristatymas

Prekių įsigijimas ir pristatymas

1.1.   Šios taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi CARESHOP svetaine bei elektronine parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka CARESHOP elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ar kai Naudotojas / Vartotojas bet kaip kitaip naudojasi svetainės teikiamomis paslaugomis. Prieš pradėdami naudotis CARESHOP svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamiesi CARESHOP svetainėje teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

1.2.   CARESHOP elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu.

1.3.   CARESHOP svetainę administruoja kaip INTERNETO SVETAINĖS TEIKĖJA bei elektroninėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas teikia kaip Pardavėjas „Orkla Care” UAB, buveinės adresas:  Trinapolio g. 9E, LT-08337 Vilnius, juridinio asmens kodas 301240827, PVM mokėtojo kodas LT100003573511.

1.4.   Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis CARESHOP elektroninėje parduotuvėje, Naudotoju laikomas asmuo besinaudojantis kitomis svetainės paslaugomis. Naudotis CARESHOP elektronine parduotuve ir joje pirkti turi teisę: – veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; – juridinių asmenų įgalioti atstovai.

1.5.   Pirkdamas prekes Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę pirkti šioje parduotuvėje.

1.6.   CARESHOP svetainės lankytojui pažymėjus apie savo sutikimą su Taisyklėmis, jos tampa interneto svetainės teikėjos ir svetainės lankytojo santykius reguliuojančiu sutartiniu dokumentu.

1.7.  Kai CARESHOP svetainės lankytojas joje įsigyja prekes, kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties dalimi, ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja prekių užsakymą ir nustatyta tvarka atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.8.   CARESHOP svetainę galite naršyti laisvai, tačiau norėdami pirkti prekių CARESHOP el. parduotuvėje ar naudotis paslaugomis, kurioms būtina registracija, privalote susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis. Tais atvejais, kai nesutiksite su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, negalėsite įsigyti prekių CARESHOP el. parduotuvėje ir (ar) naudotis tam tikromis svetainės paslaugomis.

1.9.   Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant CARESHOP el. parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.10.  Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi CARESHOP el. parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas CARESHOP el. parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti CARESHOP el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.12. Atsižvelgdamas į Taisyklių 1.2 punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus. T. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

1.13. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti CARESHOP svetainės ar el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui/Naudotojui.

1.14. Visas CARESHOP svetainės turinys, įskaitant tekstą, dizainą, grafinius elementus, logotipus, prekių ženklus, pavadinimus, vizualinius kūrinius, garso įrašus, programinę įrangą, kitus intelektinės nuosavybės objektus priklauso „Orkla Care“ UAB. Be atskiro interneto svetainės teikėjo leidimo juos draudžiama naudoti kitais negu naršymo CARESHOP svetainėje ir pirkimų atlikimo tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, negalima komerciniais tikslais atgaminti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar kaip nors kitaip naudoti nei visos šios svetainės, nei atskirų jos ar jos turinio dalių. Medžiagą CARESHOP svetainėje „Orkla Care“ UAB savo klientams teikia kaip paslaugą, todėl ji gali būti naudojama tik informaciniais tikslais.

1.15. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook“ socialinio tinklo paslaugos, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Pareiškimą dėl teisių ir pareigų. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1.   Pirkėjas, norėdamas naudotis CARESHOP el. parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti CARESHOP el. parduotuvės sistemoje kaip nuolatinis ar vienkartinis vartotojas, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą. Naudotojui besinaudojant svetainės paslaugomis registruotis nebūtina, nebent ten, kur reikalaujama pagal svetainės turinį siekiant naudos Naudotojui.

2.2.   Pirkėjas pirkdamas CARESHOP el. parduotuvėje yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3.   Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

2.4.   Užsiregistravęs Pirkėjas / Naudotojas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti, laikyti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas / Naudotojas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie CARESHOP el. parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei CARESHOP svetainės ar el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju / Naudotoju. Jei Pirkėjas / Naudotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai paštu, telefonu ar el. laišku.

2.5.   Užsiregistruodamas Pirkėjas / Naudotojas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis CARESHOP svetainėje ar el. parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. Daugiau apie Pirkėjo / Naudotojo asmens duomenų rinkimą ir naudojimą, taip pat slapukų naudojimą galite sužinoti UAB „Orkla Care“ Asmens duomenų tvarkymo politikoje.

2.6.   Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.7. Pirkėjas / Naudotojas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimų ar kitų Pirkėjui / Naudotojui naudingų pasiūlymų, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo / Naudotojo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui / Naudotojui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.8. Asmens duomenys tvarkomi pagal Asmens duomenų tvarkymo politikos nuostatas. Susipažinti galite čia: Asmens duomenų tvarkymo politika.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1.   Prekių kainos CARESHOP el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis CARESHOP el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Skaičiuojant galutinę užsakymo kainą, akcijos ir nuolaidų kodai nėra sumuojami. 

3.2.   Pirkėjas atsiskaito naudodamasis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“, AB, „Luminor“, AB, AB SEB bankas, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Citadele ar Danske Bank A/S Lietuvos filialas. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.3.   Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant suformavęs užsakymą. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.

3.4.   Jei Pirkėjas pareikalauja PVM sąskaitos-faktūros, Pardavėjas ją išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 5 (penkias) darbo dienas po prekių pristatymo. Pirkėjas turi teisę pareikalauti PVM sąskaitos-faktūros per 30 kalendorinių dienų nuo prekių pirkimo.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. CARESHOP el. parduotuvės prekyba ir pristatymas vykdomi Lietuvos teritorijoje. 

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą Lietuvoje yra taikomas papildomas mokestis: tiesioginio pristatymo į namus kaina Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) – 3,50 Eur, pristatymo per DPD Pickup tinklą / terminalus – 2,00 Eur, išskyrus Kuršių Neriją). Užsakymas į Kuršių Neriją vykdomas su 17,38 Eur + PVM priemoka. Dėl pristatymo galimybės į Kuršių Neriją kreiptis el. paštu info@careshop.lt. Užsakymai, viršijantys 30 Eur, Lietuvoje pristatomi nemokamai, išskyrus pristatymus į Kuršių Neriją.  

4.3. Užsakymo pristatymas į kitas šalis organizuojamas paties užsakovo. Dėl tokios galimybės kreiptis el. paštu info@careshop.lt

4.4. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi. Jeigu to padaryti nepavyksta, Pirkėjui pinigai už jo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių apmokėjimo. Apie tai Pirkėjas bus nedelsiant informuotas pateiktu el. paštu ar telefonu.

4.5.   Pirkėjo / Naudotojo užsakytos prekės el. parduotuvėje ar per svetainėje esančią nemokamo pavyzdžio užklausą, pristatomos Pirkėjo / Naudotojo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Nemokamo pavyzdžio atveju prekės pristatomos į pašto dėžutę.

4.6.   Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas nerandamas, Pardavėjo įgaliotas atstovas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei Pardavėjo įgaliotas atstovas 3 (tris) dienas iš eilės Pirkėjo nurodyti adresu neranda nei Pirkėjo, nei bet kurio kito pilnamečio asmens, prekės laikomos Pardavėjo įgalioto atstovo Pickup siuntų taškuose. Pardavėjas kuo skubiau informuoja Pirkėją apie susidariusią situaciją.

4.7. Jeigu prekės nebuvo pristatytos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar pan.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą.

4.8.   Pardavėjo įgaliotas atstovas pristato prekes Pirkėjui į namus, biurą ar bet kokiu kitu pasirinktu adresu Lietuvoje užsakymo suformavimo metu pasirinkto pristatymo laiko ribose (8-14 val., 14-18 val. arba 18-22 val.) per 2-4 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo. Apie numatomą siuntos pristatymo laiką bei siuntos numerį būsite informuoti SMS žinute arba el. paštu. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymą būdą bei laiką.

Prekių pristatymo metu, kurjeriui pareikalavus, turėsite parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.9.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.10.   Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę.

4.11.   Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai pažymėti prekes lydinčiuose dokumentuose (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.12.   Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, kad siuntoje prekių kiekis yra netinkamas arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta prekes lydinčiame dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, grąžinti neužsakytas prekes, o Pardavėjas įsipareigoja įmanomai per kuo greitesnį laikotarpį pristatyti tinkamą ir (ar) trūkstamą prekių kiekį ir (ar) tinkamas prekes.

4.13.   Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti prekes lydinčiame dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus prekių kokybės siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka kokybės neatitikimų neužfiksavus, laikoma, kad prekės pristatytos tinkamos kokybės.

4.14.   Pirkėjui pasirinkus prekes atsiimti DPD Pickup tinkle, siuntos į siuntų taškus ir terminalus pristatomos per 4-8 darbo dienas.

DPD Pickup siuntų terminalai dirba 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. Skirtingų DPD Pickup siuntų taškų darbo laikai gali skirtis, todėl prieš vykstant atsiimti siuntos, rekomenduojame pasitikslinti.

Kai Jūsų siunta bus pristatyta į DPD Pickup siuntų tašką ar terminalą, apie tai Jums bus pranešta SMS žinute ir/ar el. paštu. Prekes iš DPD Pickup siuntų taško ar terminalo galite atsiimti per 7 kalendorines dienas. Užsakytų prekių neatsiėmus per šį laikotarpį, jos bus grąžintos pardavėjui. Atsiimdami siuntą DPD Pickup siuntų taške turėsite suvesti SMS žinute gautą PIN kodą arba parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimdami siuntą DPD Pickup siuntų terminale turėsite suvesti SMS žinute gautus PIN kodus.

4.15.   Jei atsiimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą: su Pickup siuntų taško darbuotoju surašykite pakuotės pažeidimų aktą arba kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių tel.: 8 5 210 67 77 (jei siuntą atsiimate iš DPD Pickup siuntų terminalo).

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1.   Visų CARESHOP el. parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekių aprašymai CARESHOP el. parduotuvėje ir ant konkrečių prekių pakuočių esantys prekių aprašymai gali skirtis – tokiu atveju pirkėjas privalo vadovautis ant konkrečių prekių pakuočių esančiais prekių aprašymais. Realios prekės išvaizda taip pat gali skirtis nuo esančios nuotraukoje.

5.2.   Pardavėjas neatsako už tai, kad CARESHOP el. parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5.3.   Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1.   Pirkėjas (vartotojas) negali atsisakyti CARESHOP el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, nes sutartis sudaryta dėl maisto produktų, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais yra negrąžinami.

6.2.   Netinkamos kokybės prekės, prekės pažeistose pakuotėse ar kitaip išoriškai pažeistos prekės keičiamos į kokybiškas prekes Pardavėjo iniciatyva.

6.3.   Kokybiškos prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

6.4.   Prekės keičiamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių keitimo kreiptis el. paštu: info@orklacare.lt ; arba tel.: 8 52 310 654.

6.5.   Keičiant CARESHOP el. parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių keitimo formą.

7. Apsikeitimas informacija

7.1.   Pardavėjas visus pranešimus, susijusius su prekių pristatymu, siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo / Naudotojo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, gyvenamosios vietos adresu ar telefonu. Pardavėjas siunčia informaciją Pirkėjui / Naudotojui tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavęs Pirkėjo / Naudotojo sutikimą.

7.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@orklacare.lt,  telefonu 8 52 310 654 ar nurodyta kita kontaktine informacija: „Orkla Care“ UAB, Trinapolio 9E, Vilnius 08337.

8. Šeimos kortelės nuolaidų suteikimo tvarka

8.1. Šeimos kortelė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė bei jo šeimos narių vardai ir pavardės, kortelės identifikacinis numeris, arba į išmanųjį įrenginį atsisiunčiama mobilioji šeimos kortelės programa.

8.2. Šeimos kortelės turėtojas – gausios šeimos narys arba šeimos, prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį, narys.

8.3. Kortelės partneris – tai viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, teikiantys Šeimos kortelės turėtojams, lengvatas, paslaugas ar privilegijas, taikydami jiems nuolaidas prekėms, paslaugoms ar renginiams.

8.4. Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatyme, o taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Šeimos kortelės programos įgyvendinimą.

8.5. Suteikti Šeimos kortelės turėtojams toliau nurodytas nuolaidas šioms prekėms el. parduotuvėje CARESHOP:

8.5.1. 25 proc. nuolaida MOLLER‘S maisto papildams. Nuolaida taikoma kartą per mėnesį ne daugiau kaip 5 (penkioms) prekėms įsigyti. Jei užsakomai prekei jau yra taikoma nuolaida, tuomet papildoma nuolaida taikoma nebus, t.y. nuolaidos nesumuojamos.

8.6. Teikti 8.5.1. punkte numatytas nuolaidas neterminuotu laikotarpiu.

8.7. Šeimos kortelės turėtojui taikomos tokios pačios prekių pristatymo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems CARESHOP pirkėjams.

8.8. Kortelės partneris, pagal poreikį, gali prašyti pateikti asmens dokumentą, siekiant įsitikinti, kad šeimos kortele naudojasi tas asmuo, kurio vardu išduota šeimos kortelė arba jo šeimos narys turintis teisę naudotis kortele. Kortelės partneris neturi teisės daryti tokio asmens pateikto asmens dokumento kopijų identifikavimo tikslu.

8.9. Kortelės partneris, pagal poreikį, gali laikinai sustabdyti naudojimąsi Šeimos kortelę, kilus įtarimui, jog Šeimos kortele arba jos duomenimis naudojasi asmenys, neturintys teisės ja naudotis.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1.   Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

9.2.   Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.3.   Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

9.4. Interneto svetainės teikėja neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi CARESHOP svetaine trikdžių, už duomenų praradimus ar sugadinimus, atsiradusius dėl paties Pirkėjo / Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Pirkėjo / Naudotojo žinia arba dėl Pirkėjo / Naudotojo aplaidumo turinčių jo prisijungimo prie CARESHOP svetainės duomenis, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą CARESHOP svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir (ar) naudojimosi CARESHOP svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Pirkėju / Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

9.5.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 60 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9.6.  Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faks.(85)2791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse)–ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .